Disclaimer

De advocaten/juristen vermeld op deze website vormen geen samenwerkingsverband in de zin van de Samenwerkingsverordening 1993. Opdrachten komen tot stand met iedere advocaat/jurist dan wel zijn of haar kantoor overeenkomstig de (algemene) voorwaarden die de betreffende advocaat/jurist hanteert. Aansprakelijkheid van advocaten/juristen vermeld op deze website voor handelen of nalaten van degene(n) met wie de overeenkomst van opdracht met de klant tot stand is gekomen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.